Meldgaard-Ørbæk Software I/S: AquaMover Licensaftale

Licensaftale for Meldgaard-Ørbæk AquaMover software.
Licens til én bruger.

DENNE LICENSAFTALE FOR SOFTWARE (I DET FØLGENDE KALDET "LICENS") BØR LÆSES GRUNDIGT IGENNEM FØR IBRUGTAGNING AF MELDGAARD-ØRBÆK AQUAMOVER SOFTWARE (I DET FØLGENDE KALDET "AQUAMOVER"). VED AT AKTIVERE OG BRUGE AQUAMOVER ERKLÆRER LICENSTAGER SIG INDFORSTÅET MED AT VÆRE UNDERLAGT BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE LICENS.

VIGTIGT: AquaMover kan bruges til kopiering af materialer. Licensen giver kun licenstager ret til at kopiere materialer, som ikke er beskyttet af ophavsret, materialer, som licenstager selv har ophavsret til, samt materialer, som licenstager har fået tilladelse til at kopiere. Søg juridisk bistand, hvis der er tvivl om ophavsret til materiale.

1. Licens. Meldgaard-Ørbæk Software I/S eller dets datterselskaber (i det følgende kaldet "Meldgaard-Ørbæk Software") giver hermed licenstager licens til AquaMover software, dokumentation og evt. skrifter, uanset om de forefindes på diskette, eller på andet medie (under ét kaldet "AquaMover"). Meldgaard-Ørbæk Software forbeholder sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives til licenstageren i denne licens. De rettigheder, som overdrages til licenstageren, omfatter kun Meldgaard-Ørbæk Softwares og Meldgaard-Ørbæk Softwares licensgiveres immaterielle rettigheder og omfatter ikke andre patenter eller immaterielle rettigheder. Licenstager ejer mediet, hvorpå AquaMover er indlæst, men Meldgaard-Ørbæk Software og/eller Meldgaard-Ørbæk Softwares licensgivere bevarer adkomsten til AquaMover. Licenstagers rettigheder i henhold til denne licens omfatter softwareopdateringer, som opdaterer det originale softwareprodukt, medmindre sådanne opdateringer indeholder en separat licens.

Adkomst og immaterielle rettigheder til indhold, der vises eller gøres tilgængeligt via AquaMover, tilhører de respektive ejere af indholdet. Det pågældende indhold kan være beskyttet af ophavsret eller andre love og forordninger om immaterielle rettigheder og kan være underlagt betingelser for brug fra den tredjepart, der har leveret indholdet. Denne licens giver ikke licenstager ret til at bruge sådant indhold.

2. Tilladt brug og begrænsninger
A. Licenstager har ret til at installere og anvende AquaMover på én enkelt computer ad gangen. AquaMover må anvendes til at reproducere materiale såfremt der kun reproduceres materiale, der ikke er undergivet ophavsret, materiale hvor ophavsrettighederne tilhører licenstager eller materiale som licenstager er blevet tilladt eller i øvrigt har ret til lovligt at reproducere. Licensen tillader ikke, at AquaMover findes på mere end een computer ad gangen, og AquaMover må ikke gøres tilgængelig via netværk, hvor flere computere kan bruge AquaMover samtidig. Licenstager må tage én kopi af AquaMover i maskinlæsbar form alene til brug som sikkerhedskopi. På denne kopi skal gengives alle de copyrightmeddelelser, som fandtes på den originale kopi af AquaMover.

B. Licenstager må ikke kopiere, dekompilere, konstruktionsmæssigt forandre, afmontere eller på anden måde reducere AquaMover til en form, der kan anvendes uden brug af tekniske hjælpemidler, medmindre lovgivningen fastsætter andet. AQUAMOVER ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I FORBINDELSE MED DRIFTEN AF ATOMREAKTORER, NAVIGATIONSSYTEMER TIL LUFTFART, KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, SYSTEMER TIL STYRING AF LUFTTRAFIKKEN, RESPIRATORER ELLER ANDET UDSTYR, HVOR FEJL I AQUAMOVER VIL KUNNE MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE, OMFATTENDE FYSISKE ØDELÆGGELSER ELLER MILJØSKADER.

3. Overdragelse. Licenstager må ikke udleje, lease, udlåne eller give andre rettigheder til brug af AquaMover. Licenstager må dog i henhold til nedenstående begrænsninger én gang overdrage alle licensrettigheder til AquaMover til en trediepart under følgende forudsætninger: (i) Overdragelsen skal omfatte al AquaMover software, herunder alle enkelte komponenter, de originale medier, trykt dokumentation samt denne licens. (ii) Licenstageren må ikke beholde nogen kopier af AquaMover eller dele heraf, herunder kopier på computere eller andre lagringsenheder. (iii) Den part, som modtager AquaMover, skal læse og acceptere vilkår og betingelser i nærværende licens. Alle komponenter i AquaMover leveres som en del af en samlet pakke og må ikke adskilles fra denne pakke og distribueres som selvstændige programmer.

Opdateringer: Hvis en AquaMover-opdatering udgør en komplet installering og helt erstatter en ældre version af AquaMover, som licenstager har licens til, må begge versioner af AquaMover ikke bruges samtidig, og de må ikke overdrages.

Kopier, der ikke må videresælges: Uanset de øvrige betingelser i denne licens må AquaMover, der evt. leveres gratis til licenstager som led i et tilbud eller en kampagne, kun bruges til demonstrations-, test- og evalueringsformål og må under ingen omstændigheder videresælges.

4. Ophør. Denne licensaftale er gældende, indtil den opsiges. Licenstagers rettigheder i henhold til denne licensaftale ophører uden varsel, hvis licenstager ikke overholder betingelserne i aftalen. Når aftalen ophører, skal licenstager ophøre med at bruge AquaMover og destruere alle kopier af AquaMover eller dele heraf.

5. Ingen reklamationsret. LICENSTAGER ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED, AT DET HELT ER DENNES EGEN BESLUTNING OG PÅ DENNES RISIKO AT ANVENDE DEN AF NÆRVÆRENDE LICENSAFTALE OMFATTEDE AQUAMOVER. AQUAMOVER OG DEN MEDFØLGENDE DOKUMENTATION LEVERES SOM DISSE ER OG FOREFINDES UDEN GARANTI FOR FUNKTION ELLER ANDEN EGENSKAB. MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE FRASKRIVER SIG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR ANVENDELIGHED TIL ET SPECIELT FORMÅL, OG MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE IFALDER IKKE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF, AT FUNKTIONERNE I AQUAMOVER IKKE HAR EN ANVENDELIGHED, DER KAN OPFYLDE LICENSTAGERS BEHOV, AT AFVIKLINGEN AF AQUAMOVER IKKE VIL/KAN FORLØBE FEJLFRIT OG UDEN AFBRYDELSER, ELLER AT EVENTUELLE FEJL I AQUAMOVER IKKE VIL/KAN BLIVE RETTET. DERUDOVER PÅTAGER MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR FOR BRUGEN ELLER RESULTATET AF BRUGEN AF AQUAMOVER ELLER DEN MEDFØLGENDE DOKUMENTATION MED HENSYN TIL DERES KORREKTHED, PRÆCISE UDFORMNING, DRIFTSIKKERHED ELLER ANDET. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE ELLER EN PERSON ELLER ET SELSKAB AUTORISERET AF MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE KAN I NOGET TILFÆLDE TRÆDE I STEDET FOR BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE. SKULLE AQUAMOVER VISE SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅHVILER DET LICENSTAGEREN (MEN DERIMOD IKKE MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE ELLER EN REPRÆSENTANT FOR MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE) AT INDESTÅ FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED SERVICERING, REPARATION ELLER REPRODUKTION AF DATA ELLER PROGRAMMER. OVENNÆVNTE BEGRÆNSEDE REKLAMATIONSRET GÆLDER ALENE I DEN UDSTRÆKNING, UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER HERFOR.

6. Begrænsning af ansvar. MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HELLER IKKE I TILFÆLDE AF UAGTSOMHED, ERSTATNINGSPLIGTIG FOR TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER DRIFTSTAB), TAB AF DATA ELLER INDIREKTE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTATET AF BRUG/IKKE BRUG AF AQUAMOVER, UANSET OM MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE ELLER EN REPRÆSENTANT FOR MELDGAARD-ØRBÆK SOFTWARE ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. BEGRÆNSNINGEN I ANSVAR FOR PERSONSKADER OG FØLGESKADER GÆLDER DOG ALENE I DEN UDSTRÆKNING, UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE FORHINDRER BEGRÆNSNING. Meldgaard-Ørbæk Softwares samlede erstatningspligt over for licenstager for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger kan maksimalt udgøre DKR 99. Ovenstående begrænsning af Meldgaard-Ørbæk Softwares ansvar gælder alene i den udstrækning, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

7. Gældende lovgivning og tilsidesættelse af betemmelser. Denne licensaftale er underlagt dansk lovgivning, og licensaftalen gælder som andre aftaler indgået i Danmark mellem borgere i Danmark. Licensaftalen er ikke underlagt FN-konventionen vedr. aftaler om internationale løsørekøb. Hvis en retsinstans skulle finde, at en paragraf eller en del af en paragraf i denne licensaftale er i modstrid med gældende ret, skal resten af denne licensaftale stadig gælde i fuldt omfang.

8. Komplet licensaftale. Licenstager erklærer sig indforstået med, at nærværende licensaftale udgør den eneste aftale mellem parterne, uafhængig af eventuelle tidligere eller nuværende aftaler eller udtalelser. Ingen tilføjelser eller ændringer til denne licensaftale vil være bindende, medmindre de er udfærdiget skriftligt og underskrevet af Meldgaard-Ørbæk Software. Alle oversættelser af denne licens foretages pga. lokale lovkrav, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske version af licensaftalen og den oversatte version er den danske version altid den gældende.